Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-658/16.06.2021 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“, в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ),

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 01.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-659/16.06.2021 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“, в централна администрация на Агенция“ в централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Пенчо Панайотов;

2. Венцислав Венков;

3. Стефан Андровски.

Недопуснати кандидати:

 

Няма недопусната кандидати

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 12.08.2021 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите от 13:30 часа на дата 12.08.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Националното законодателство и нормативните документи, свързани с дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, безопасност и охрана, в т.ч. пожарна безопасност, Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане, Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за структурата, дейността и организация на работа на АПИ.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

05.07.2021 г.