Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Административно обслужване“ /АО/ в Областно пътно управление гр. Стара Загора /ОПУ Стара Загора/ при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Административно обслужване“ /АО/ в Областно пътно управление гр. Стара Загора /ОПУ Стара Загора/ при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-680/17.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“, отдел „Административно обслужване“ /АО/ в Областно пътно управление гр. Стара Загора /ОПУ Стара Загора/ при Агенция „Пътна инфраструктура“

В изпълнение на решение обективирано в Протокол от 01.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-681/17.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” за длъжността „главен юрисконсулт“, отдел АО в ОПУ Стара Загора при Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Кристина Василева-Димитрова

2. Светлана Младенова

3. Димитър Митрев


Недопуснати кандидати:

НЯМА

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 14.07.2021 г.
от 11:30 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

В случай на успешно издържане на текста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 14.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Нормативните актове, свързани със Закона за обществените поръчки, Закон за пътищата, Закон за устройство на територията, Закон за държавната собственост, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор,  Кодекс на труда, Закон за държавния служител, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Етичен кодекс, Вътрешните правила за работа в АПИ, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ и др.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

- за теста – коефициент 3;

- за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.


05.07.2021 г.