Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“ при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“ при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


СПИСЪК


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-371/30.03.2021 г. на Главния секретар на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 14.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-372/30.03.2021 г. на Главния секретар на АПИ, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., отдел „Подготовка на стратегически инфраструктурни проекти“, дирекция „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“ при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Цветелина Петрова

2. Пламен Евтимов

3. Ани Йонева

4. Петя Игнатовска

Недопуснати кандидати: 

1. Силвия Борисова - Приложената служебна бележка не е официален документ удостоверяващ необходимия минималния професионален опит. (трудова книжка, служебна книжка, УП)

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 27.04.2021 г. 
от 11:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”     № 3. 

В случай на успешно издържане на текста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 27.04.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3. 

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Националното законодателство и нормативните документи по инвестиционната дейност, Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане, ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП, ЗБУТ, Правилника за структурата, дейността и организация на работа на АПИ.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

- за теста – коефициент 3;

- за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестедесет/ минути.

 

19.04.2021 г.