Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-678/17.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 01.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-679/17.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” и изменена със Заповед  № РД-11-740/30.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. отдел „Правно обслужване“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Весела Стойкова

2. Спаска Кечева

3. Йордан Георгиев

4. Владимир Урумов

5. Калина Василева-Гяурова

 

Недопуснати кандидати:

1. Марио Мирков - не е представено удостоверение за придобита юридическа правоспособност

2. Мария Богданова - не е представено удостоверение за придобита юридическа правоспособност

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 14.07.2021 г.
от 10:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”  № 3.

 

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 14.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Нормативната  уредба на Република България в това число, но не само - Закон за пътищата, Правилник за структурата, дейността и организация на работа на АПИ, ГПК, ЗЗД, Закон за държавната собственост, Закон за държавния служител, АПК .

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

-  за теста – коефициент 3;

-  за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 45 / четиридесет и пет/ минути.

                 

05.07.2021 г.