Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при АПИ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК


на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-674/17.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 01.07.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-675/17.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” и изменена със Заповед  № РД-11-739/30.06.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” , за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., отдел „Планиране, анализ и регистър на обществените поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Виолета Ненкова

2. Адриана Янева

3. Светломира Николова

4. Йордан Йорданов

5. Спаска Кечева

6. Камен Александров

7. Любослав Хинов

8. Мариела Кoвачева

9. Марио Мирков

10. Гергана Аршинковa

Недопуснати кандидати:

  1. Димитър Аршинков - не е представена диплома за завършено висше образование

 

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 21.07.2021 г.
от 11:00 часа  в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”  № 3.

 

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 21.07.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Нормативните актове, свързани със Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Етичен кодекс, Вътрешните правила за работа в АПИ, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ и др.

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

-  за теста – коефициент 3;

-  за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 45 / четиридесет и пет/ минути.

05.07.2021 г.