Начало » Кариери » Списъци с допуснати и недопуснати кандидати в конкурси » Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в ОПУ-Ямбол

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в ОПУ-Ямбол

 

API-LOGO_NEW-mini.png 

 

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

 

                                                                                         СПИСЪК

 

 

            на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-963/07.09.2021 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в Областно пътно управление (ОПУ) – Ямбол, отдел „Административно обслужване“ (АО) при Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ)

 

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 24.09.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-964/07.09.2021 г. на Председателя на АПИ, за длъжността „юрисконсулт“ – 1 щ. бр. в Областно пътно управление (ОПУ) – Ямбол, отдел „Административно обслужване“ (АО) при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

Яна Първанова

Ясен Чавдаров

Елена Колева

 

Недопуснати кандидати:

няма

         

          Допуснатите  кандидати трябва да се явят на тест на 07.10.2021 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  гр. София, бул.„Македония”№3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 07.10.2021 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония”№3.

 

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

-          Конституция на РБ

-          Закон за нормативните актове

-          Закон за администрацията

-          Закон за съдебната власт

-          Граждански процесуален кодекс

-          Закон за административните нарушения и наказания

-          Закон за пътищата

-          Правилник за структурата дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

-          Закон за държавния служител

-          Кодекс на труда

-          Закон за обществените поръчки


       На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 -   за теста – коефициент 3;

 -  за интервю – коефициент 4.

       

        На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 /четиридесет/ минути.

 

        24.09.2021 г.