Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Архив обяви януари-юли 2019 г. » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши юрисконсулт“, сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално ТОЛ управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „старши юрисконсулт“, сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, както и Заповед № РД-11-370/01.04.2019 г. за оправомощаване на главния секретар

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За назначаване на държавен служител на длъжността „старши юрисконсулт“, сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“ при Национално ТОЛ управление

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  Образователно-квалификационна степен: магистър;

- Професионален опит: не по-малко от 2 години, съгласно КДА;

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: право

- Компютърна компетентност: добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в отдела.                                                                                    

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 605 лв. до 2350 лв.

3. Кратко описание на длъжността:

- Подпомага началника на сектор АП и началника на отдел КП, осъществявайки дейности по комплектуването на преписките по съставени електронни фишове, актове за установяване на административни нарушения (АУАН), по своевременното връчване на съставени електронни фишове и АУАН; процесуално представителство и защита по дела; изготвяне на правни становища, проекти на заповеди, актове, наказателни постановления и други документи във връзка с дейността на НТУ.

- Длъжността изисква да се познават основно и прилагат следните нормативните актове: Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Кодекса на труда, Закон за администрацията, Закон за административните нарушения и наказания,  Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата, ЗФУКПС, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Правилника за устройството на Национално тол управление (НТУ); Вътрешните правила за работа в агенцията, Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура“, Кодекс за поведение на служителите в АПИ.

4. Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

- копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


07.06.2019