Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността младши експерт в отдел „Координиране на проекти финансирани от ПТСЕС“ в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж 2014-2020 и по програми за териториално сътрудничество на ЕС“

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността младши експерт в отдел „Координиране на проекти финансирани от ПТСЕС“ в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж 2014-2020 и по програми за териториално сътрудничество на ЕС“

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

  

ОБЯВЛЕНИЕ 

    Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител 

 

Длъжност: Младши експерт в отдел „Координиране на проекти финансирани от ПТСЕС“ в дирекция „Изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж 2014-2020 и по програми за териториално сътрудничество на ЕС“ 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:     

Mинимална степен на завършено образование: Висше, 

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър 

Специалност: инженерно-техническо - предпочитана специалност строителен инженер - пътно строителство, право, икономика; 

Професионален опит: не се изисква, съгласно КДА и/или 

Ранг: V младши

 

Допълнителни умения и изисквания:  

 • Българското законодателство в областта на Закон за пътищата, Закона за устройство на територията, Закона за държавния служител, Закона за администрацията;

 • Вътрешната нормативна уредба: Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, „Етичен кодекс“, „Вътрешни правила за работа в агенцията“, „Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в Агенцията“;

 • Познаване на основни правила за финансиране на проекти и прилагане на програмите за ТС на ЕС;

 • Добър английски език – писмено и говоримо;

 • Свободно ползване на MS Windows, MS Office.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Съдействие на началник отдела в организацията, подготовката и наблюдението на проектите, финансирани по програмите за териториално сътрудничество на ЕС и проектите, финансирани по ПМС № 259/30.10.2009 г.

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 от  420 лв. до 1 100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

Документи за кандидатстване: 

 • Заявление за участие в конкурса - по образец;

 • Декларация по чл.17 от НПКДСл;

 • Автобиография;

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документи  за допълнителна квалификация;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/. 

Място за подаване на документи: 

адрес: гр. София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-420, 02/9173-475; 

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404 

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата. 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения: 

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр. София, бул. „Македония“ № 3 и на електронната страница на Агенцията. 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

  

 

 

19.12.2016 г.