Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността младши експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, в Областно пътно управление - София

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността младши експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, в Областно пътно управление - София

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител 

 

Длъжност „младши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, в Областно пътно управление гр. София при Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:    

 • Минимална степен на завършено образование съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше; 

 • Образователно квалификационна степен: Бакалавър;

 • Професионална област: Технически науки

 • Професионален опит: не се изисква, съгласно КДА. 

 

Допълнителни умения и изисквания:  

•   Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността: 

- Познава основно нормативните документи – ЗОП, ЗБУТ, ЗУТ, ЗДСл, ЗА,КТ, Правилника за прилагане на ЗОП, Правилника за структурата, дейността и организацията на работа в АПИ, спецификата на правната уредба и пътното строителство, утвърдените вътрешни правила в АПИ, Вътрешните правила за документооборота в АПИ и др. 

- Компютърна грамотност: MS Office /Word, Excel/, Internet 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Да подпомага началника на отдела при реализирането на целите на Областно пътно управление в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията му. 

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 3 бр. 

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю. 

Документи за кандидатстване

 • Заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от наредбата;

 • Декларация по чл. 17 от НПКДСл;

 • Автобиография;

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документи за допълнителна квалификация;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/

   

Място за подаване на документи:

адрес: гр. София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-302;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 406 

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата. 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр. София, бул. „Македония“ № 3 в административната сграда на ОПУ – гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 215, ет.5 и на електронната страница на Агенцията.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

 

12.10.2016 г.