Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - София

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Административно обслужване“ в ОПУ - София

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността

 

 

 

Длъжност: Началник отдел „Административно обслужване“ в Областно пътно управление гр. София

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   

 

 • Образователно квалификационна степен: Магистър

 • Професионална област: Право, Икономика, Финанси

 • Професионален опит: не по-малко от 4 години, съгласно КДА

  и/или

  Минимален ранг: III младши;

  Допълнителни умения и изисквания:

 

 • Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

  Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове,

 • Да познава и прилага нормативните актове и инструкции, действащи в областта на административното законодателство, Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, ЗФУКПС, ЗОП, Закон за пътищата, Закон за счетоводството;

 • Да познава и прилага вътрешно-нормативната уредба - Вътрешни правила в системата на АПИ; Правилника за структурата, дейността и организацията на работа в АПИ, Вътрешни правила за управление на собствеността,  Вътрешни правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от АПИ, Вътрешни правила за реда и организацията на документооборота в АПИ;

 • Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела /„Апис”, „Сиела”, „Eventis R7“

  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  Подпомага директора на ОПУ във връзка с осъществяване на:

 

 • дейности по правно обслужване;

 • дейността по човешките ресурси в ОПУ;

 • деловодната дейност и архива в ОПУ;

 

 • цялостната финансово-счетоводна дейност;

 • целесъобразното и законосъобразното изразходване на бюджетните средства;

 • стриктно следи разходването на бюджетните средства, отпуснати за МТБ;

 • осигуряване на достоверна счетоводна отчетност на основната и на първичната документация;

 • осигурява правилното функциониране на администрацията на ОПУ, съгласно действащата нормативна уредба, в областта на административното обслужване;

 

Изготвя трудови договори и длъжностни характеристики за служителите по трудови правоотношения, съгласно указанията на ЦА и правно-нормативната уредба.

 

 

 

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

 

 от  420 лв. до 1450 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

 

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю.

 

Документи за кандидатстване:

 

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение , не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

 • Автобиография;

 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документи за допълнителна квалификация;

 • Копие от документ удостоверяващ професионален опит;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/.

 

Място за подаване на документи:

 

адрес: гр.София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-475 или 02/9173-420;

 

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата.

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

 

Информация за конкурса ще се обявява в сградата на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр.София, бул. „Македония“ № 3 и на Интернет страницата на Агенцията

 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

  

 

 

23.12.2016 г.