Начало » Кариери » Обяви за конкурси » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство и контрол по ОП“ при дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Централна администрация

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство и контрол по ОП“ при дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Централна администрация

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител

 

 

Длъжност „юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство и контрол по ОП“ при дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване” /ОППО/ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:   

Минимална степен на завършено образование съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше;

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър или Магистър.

Специалност: Право, с придобита юридическа правоспособност

Професионален опит: не се изисква, съгласно КДА

и/или

Минимален ранг: V младши

Други:

Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела („Апис“, „Сиела“, Eventis R7). 

Допълнителни умения и изисквания:

Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността:

Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове,

 • Правила, изисквания и основни документи /регламенти, директиви, меморандуми, правилници, ръководства и др./ на Европейския съюз и условията на финансиране;

 • Нормативната уредба за проектиране на пътища и съоръжения и българското законодателство в областта на възлагането на договори;

 • Вътрешната нормативна уредба: Закона за пътищата; Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“; „Етичен кодекс“; Вътрешни правила за работа в агенцията; Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от АПИ; Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура“;

 • Нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз. 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Осъществяване на правно-нормативно обслужване, участие във формирането, разработването, координирането и провеждането на правна дейност в АПИ, в съответствие с притежаваните компетенции.

Осъществяване на контрол за законосъобразно възлагане на обществените поръчки и концесии в АПИ.

Осигуряване на правна помощ при изготвянето и реализацията на документациите за възлагане на обществени поръчки и концесии в АПИ;

Осъществяване на процесуално представителство пред компетентните органи при оспорване на процедури по възлагане на обществени поръчки. 

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр. 

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю. 

Документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата;

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

 • Копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документ/ти за придобита допълнителна квалификация;

 • Автобиография;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител;

 • Копие от документ удостоверяващ придобита юридическа правоспособност.

 

Място за подаване на документи:

адрес: гр.София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-420;

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404 

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата. 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр. София, бул. „Македония“ № 3 и на Интернет страницата на Агенцията.

 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.

 

 

 

 

12.10.2016 г.