Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Архив обяви август - септември 2019 г. » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт” в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ в Областно пътно управление - гр. Плевен

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт” в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ в Областно пътно управление - гр. Плевен

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


О Б Я В Л Е Н И Е

                              

             Агенция „Пътна инфраструктура“, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

       За назначаване на държавен служител на длъжността „Главен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ в Областно пътно управление, гр. Плевен при Агенция „Пътна инфраструктура“

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър”

- Професионален опит – най-малко 2 години или придобит IV младши ранг.            

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление:  техническа, строителен или пътен инженер;

- Добра компютърна грамотност, включително много добро ниво в използването на Microsoft Office продукти, умения за работа със специализиран софтуер, който се използва в звеното;

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, в границите от 605 лв. до 2350 лв.

3. Кратко описание на длъжността главен експерт:

Подпомага началника на отдел „Инвестиционно – ремонтни дейности“ в Областно пътно управление в дейностите, свързани с ТРП и ЗП, инвестиционни дейности, както и всички дейности съпътстващи обслужването на РПМ на територията на ОПУ, съобразно дейността на отдела.

- Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове, имащи отношение към дейността на отдела - Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за пътищата, ЗОП и правилника по прилагането му, ЗБУТ, ЗУТ, специфика на правната уредба на пътното строителство и др.;

- Да е запознат с вътрешно-нормативната уредба- Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, Вътрешни правила в системата на АПИ и др.;

- Компютърна компетентност – Word, Excel, Internet.       

 

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

- Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, телефон за контакти: 02/ 9173454

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.


04.09.2019