Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Архив обяви - кариери » Архив обяви септември - декември 2016 г. » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство и контрол по ОП“ при дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Централна администрация

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността главен юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство и контрол по ОП“ при дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ при Централна администрация

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител 

 

Длъжност „главен юрисконсулт в отдел „Процесуално представителство и контрол по ОП“ при дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ /ОППО/ при Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:    

Минимална степен на завършено образование съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията /КДА/- Висше; 

Образователно-квалификационна степен: Магистър. 

Специалност: Право, с придобита юридическа правоспособност 

Професионален опит: не по-малко от 4 години, съгласно КДА 

и/или 

Минимален ранг: III младши 

Други:

Компютърна компетентност – да притежава познания по основните параметри на документооборота и информационните процеси в звеното и умения за работа с общи програмни продукти и специализираните, които се ползват от отдела („Апис“, „Сиела“, Eventis R7).

Допълнителни умения и изисквания:  

Компетентности, свързани с изпълнението на длъжността: 

Длъжността изисква да се познават и прилагат нормативните актове, 

 • Правила, изисквания и основни документи /регламенти, директиви, меморандуми, правилници, ръководства и др./ на Европейския съюз и условията на финансиране;

 • Нормативната уредба за проектиране на пътища и съоръжения и българското законодателство в областта на възлагането на договори;

 • Вътрешната нормативна уредба: Закона за пътищата; Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“; „Етичен кодекс“; Вътрешни правила за работа в агенцията; Вътрешните правила за организация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от АПИ; Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в Агенция „Пътна инфраструктура”;

 • Нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз, 

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:  

Осъществяване на правно-нормативно обслужване, участие във формирането, разработването, координирането и провеждането на правна дейност в АПИ, в съответствие с притежаваните компетенции;  

Осъществяване на контрол за законосъобразно възлагане на обществените поръчки и концесии в АПИ; 

Осигуряване на правна помощ при изготвянето и реализацията на документациите за възлагане на обществени поръчки и концесии в АПИ; 

Осъществяване на процесуално представителство пред компетентните органи при оспорване на процедури по възлагане на обществени поръчки. 

Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността: от  420 лв. до 1500 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. 

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр. 

Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю. 

Документи за кандидатстване

 • Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно  приложение № 2 към чл.17, ал.1 от наредбата;

 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно и  не е подставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

 • Копия от документ/ти за придобита образователно-квалификационна степен;

 • Копия от документ/ти за придобита допълнителна квалификация;

 • Копие от документ/ти, удостоверяващи продължителността на придобития професионалния опит;

 • Автобиография;

 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител;

 •   Копие от документ удостоверяващ придобита юридическа правоспособност.

 

Място за подаване на документи

адрес: гр.София, бул. „Македония“ № 3; телефон: 02/9173-420; 

административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ ет. 4 стая 404

 

Краен срок за подаване на документи: документите се подават лично или чрез упълномощено лице до 10 дни от деня на публикуване на обявата. 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр. София, бул. „Македония“ № 3 и на Интернет страницата на Агенцията. 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, практически изпит, концепция, интервю/.


 

 

 

 

 

 

12.10.2016 г.