Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Архив обяви - кариери » Архив обяви 2018 г. » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавни служители на длъжността началник сектор „Контрол и правоприлагане“ /9 щатни бройки/ в отдел „Контрол и правоприлагане“ на Национално ТОЛ управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавни служители на длъжността началник сектор „Контрол и правоприлагане“ /9 щатни бройки/ в отдел „Контрол и правоприлагане“ на Национално ТОЛ управление

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник сектор „Контрол и правоприлагане“ /9 щатни бройки/ в отдел „Контрол и правоприлагане“ на

Национално ТОЛ управление при следните условия:

1.     Длъжност:

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - София - 1 бр.

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Благоевград - 1 бр.

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Хасково - 1 бр.

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Пловдив - 1 бр.

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Бургас - 1 бр.

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Варна - 1 бр.

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Русе - 1 бр.

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Велико  Търново - 1 бр.

-          Началник сектор "Контрол и правоприлагане"- Монтана - 1 бр.

2.     Минимални изисквания за заемане на длъжността началник сектор:

-        Образователно-квалификационна степен „бакалавър

в области на висше образование: Социални, стопански, правни науки; Технически науки; Природни науки, математика, информатика; Сигурност и отбрана.

-        Минимален професионален опит - 3 години и/или придобит ІІІ младши ранг;

3.     Допълнителни изисквания:

-        Компютърна грамотност: Ms Office;

-        Шофьорска книжка, категория „В“;

-        Познаване на  Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Кодекса на труда, Закон за администрацията, Закон за държавния служител,  Закона за пътищата, Правилник за прилагане на Закона за пътищата, Закона за движение по пътищата, Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата, Закон за административните нарушения и наказания, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура”, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

-        Владеенето на английски език и/или друг чужд език се счита за предимство;

4.     Основните задачи на началник сектор „Контрол и правоприлагане“ са:

  Организира и координира дейностите в териториалния обхват на сектора, свързани с:

-          Контрол на пътни превозни средства, извършващи движение по платената пътна мрежа по отношение на дължимите пътни такси;

-          Съставяне/връчване на предвидените в Закона за движение по пътищата актове и документи във връзка с административно наказателни производства;  

-          Събиране на компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2 от ЗП и таксите по чл.10а, ал.2 и 10б, ал.5 от ЗП по нормативно установения ред, в случаите когато ползвателите на платената пътна мрежа са изразили такова намерение;

-          Отчитане на събраните приходи и съставени и връчени актове и други документи съгласно изискванията на нормативната уредба.

 

           Работното място на служителите заемащи длъжността Началник сектор „Контрол и правоприлагане“ е както следва:

-      Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - София – с работно място в гр. София, бул. „Никола Петков“ № 86;

-        Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Благоевград – с работно място в Областно „Пътно управление“ – гр. Благоевград, ул."Т.Александров" 21;

-        Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Хасково – с работно място в Областно „Пътно управление“ – гр. Хасково, бул."Съединение"38;

-      Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Пловдив – с работно място в Областно „Пътно управление“ – гр. Пловдив; ул."Хр.Г.Данов“ 22;

-        Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Бургас – с работно място в Областно „Пътно управление“ – гр. Бургас, ул."Цариградска"30;

-      Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Варна – с работно място в Областно „Пътно управление“ – гр. Варна, ул."Д-р Пискюлиев"3;

-      Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Русе – с работно място в Областно „Пътно управление“ – гр. Русе, ул."Отец Паисий" 5;

-        Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Велико  Търново – с работно място в Областно „Пътно управление“ – гр. Велико Търново, бул."България"34;

-        Началник сектор "Контрол и правоприлагане"- Монтана – с работно място в Областно „Пътно управление“ – гр. Монтана, ул."Хр.Ботев" 65.

5.     Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю.

7. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. /Заявлението е публикувано на интернет страницата на АПИ, меню „Кариери“/.

Към заявлението се прилагат:

-        декларация (по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС) от лицето, че е пълнолетен български гражданин или гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-        Автобиография;

-        копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

-        копия на документи за допълнителна квалификация, ако има такава;

-        копие на документ за придобит ранг /ако кандидатът е работил като държавен служител/;

-        копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);

-        копие на свидетелство за управление на МПС;

-        копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

-        копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв;

   Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

8. Място на подаване на документите:гр. София, бул. „Македония“ № 3, Външно Деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.00 ч.,  всеки работен ден

телефон за контакт с административно звено: отдел „Човешки ресурси и канцелария“ - 02/9173-454.

9. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса /до 26.11.2018 г. включително/.

10. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на интернет страницата на АПИ: http://www.api.bg.

11. Основната заплата за длъжността е: от 1300 лв. до 1600 лв. в зависимост от професионалния опит на класирания кандидат.

 

 16.11.2018 г.
 

Съобщение

Удължен е срокът за подаване на документи за участие в конкурс за назначаване на държавни служители на длъжностите:

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - София - 1 бр.

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Благоевград - 1 бр.

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Хасково - 1 бр.

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Пловдив - 1 бр.

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Бургас - 1 бр.

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Варна - 1 бр.

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Русе - 1 бр.

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане" - Велико  Търново - 1 бр.

-            Началник сектор "Контрол и правоприлагане"- Монтана - 1 бр.

 

Краен срок за подаване на документи: до 30.11.2018 г. включително.

 

20.11.2018 г.