Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Архив обяви - кариери » Архив обяви 2018 г. » АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел "Управление на информационна система и инфраструктура“ в Национално тол управление

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел "Управление на информационна система и инфраструктура“ в Национално тол управление

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

  

ОБЯВЛЕНИЕ 

Агенция “Пътна инфраструктура” обявява конкурс за назначаване на държавен служител 

 

Длъжност: началник отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ в Национално ТОЛ управление  

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:  

Mинимална степен на завършено образование: Висше 

Образователно квалификационна степен: магистър 

Професионална област: компютърни технологии и системи; информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника 

Професионален опит: не по-малко от 4 години, съгласно КДА 

и/или 

Минимален ранг: III младши; 

Допълнителни умения и изисквания:  

Да познава и правилно да прилага: 

 • нормативни актове - КТ, ЗДСл, ЗОП, ЗФУКПС, ЗА, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ, ЗП, Вътрешни правила за работа в агенцията, Вътрешните правила за реда и организацията на документооборота в АПИ, Кодекс за поведение на служителите в АПИ, Системна архитектура и хардуерна инфраструктура на решението, ITIL V3 и по-висока, стратегия за поддръжка на системата на КАПШ, стратегии за събиране на такси и правоприлагане, стратегия за обслужване на клиенти.

 • Компютърна компетентност – Linux, Windows Server, SQL, MC Office  и др.

  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  Управлява и координира дейностите по техническа експлоатация и дейностите по поддръжката, свързани с целия софтуер и хардуер на Електронната система за събиране на таксите за ползване на РПМ, което означава – КпС, WAN, ЦД, мобилно приложение, ТСО, МПО, МПЕ, ПЦС, КЦ, ОМС, БД, както и подсистемите като Управление на ИТ услуги /ITSM/, инструменти за внедряване и наблюдение.

   Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността:

   от  510 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

  Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност – 1 бр.

  Начин за провеждане на конкурса: Тест и Интервю

  Документи за кандидатстване

 • Заявление за участие в конкурса - по образец;
 • Декларация по чл.17 от НПКДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документи  за допълнителна квалификация;
 • Копия от документи, доказващи професионален опит;
 • Автобиография
 • Копие от документ за придобит ранг /ако е работил като държавен служител/ 

Място за подаване на документи

адрес: гр. София, бул. Македония № 3; телефон: 02/9173-454; 

външно деловодство 

Краен срок за подаване на документи:документите се подават лично или чрез упълномощено лице /чл. 17, ал. 3 от НПКДС/ до 10 дни от деня на публикуване на обявата. 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения

Информация за конкурса ще се обявява в административната сграда на Централната администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“- гр.София, бул. ”Македония” № 3 и на електронната страница на Агенцията. 

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, интервю/.


28.12.2018 г.