Начало » Кариери » Обяви за конкурси » Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


З А П О В Е Д

 

 № РД-11-1077/30.08.2019 г.

 

 

На основание чл. 38 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, заповед № РД – 11- 370/ 01.04.2019 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна Инфраструктура“ за оправомощаване на главния секретар на АПИ за орган по назначаване и протокол от 23.08.2019 г. от провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“, обявен със Заповед № РД-11-831/11.07.2019 г. на Главния секретар на АПИ, от комисия назначена със Заповед № РД-11-832/11.07.2019 г. на Главния секретар на АПИ

                                          

П Р И К Л Ю Ч В А М:

 

 

обявена със Заповед № РД-11-831/11.07.2019 г. на Главния секретар на АПИ конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ“ поради неуспешно представяне на явилия се кандидат.

Копие от настоящата заповед да се връчи за сведение на  конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-11-832/11.07.2019 г. на Главния секретар на АПИ.

 

 

30.08.2019 г.