Начало » Обяви » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“, че започва изплащане на определените парични обезщетения, за имотите, за които отчуждителният акт - Заповед № ДС-04-00001/16.01.2019 г. на Областния управител на област Ямбол, e влязъл в законна сила.    Предвид извършения от страна на инвеститора-Агенция ‚Пътна инфраструктура“ превод на обезщетенията за всички засегнати имоти по сметка на Областна администрация на област Ямбол, правоимащите лица следва да получат определените им суми от там.

За целта е необходимо в деловодството на Областна администрация на област Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 18, гр. Ямбол да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт, както следва:

  • заявление по образец, публикувано на интернет страницата на Областна администрация - Ямбол;
  • документ за собственост;
  • удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни, лични данни на титуляра - правоимащо/упълномощено лице – оригинал;
  • при необходимост - нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

 

 

14.02.2019 г.