Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви януари - март 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждената част от имот с № 35003, землище с. Добри дол, засегнат от обект: АМ „Марица”, Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово-Харманли от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета, за който РМС № 648/ 18.09.2014 г., е влязло в законна сила чрез решение на ВАС № 3007/ 18.03.2015 г., че започва изплащане на определеното парично обезщетение

АПИ уведомява собствениците на отчуждената част от имот с № 35003, землище с. Добри дол, засегнат от обект: АМ „Марица”, Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово-Харманли от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета, за който РМС № 648/ 18.09.2014 г., е влязло в законна сила чрез решение на ВАС № 3007/ 18.03.2015 г., че започва изплащане на определеното парично обезщетение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

             

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на отчуждената част от имот с № 35003, землище с. Добри дол,  засегнат от обект: АМ „Марица”, Оризово - Капитан Андреево, участък Оризово-Харманли от км 5+000 до км 71+011.31, подобект: Селскостопански пътища и напоителни полета, за който Решение на Министерски съвет № 648 от 18.09.2014 г., е влязло в законна сила чрез решение на Върховен административен съд 3007/ 18.03.2015 г., че започва изплащане на определеното парично обезщетение. За целта е необходимо в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на съсобствениците или техните наследници или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумата на полагащото се обезщетение, ще бъде преведена на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от Агенция „Пътна инфраструктура“ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Пловдив,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


30.03.2015 г.