Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви април 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 812/ 21.12.2013 г. за изграждането на обект: АМ „Хемус“ участък „Белокопитово – Каспичан“ от км 342+240 до км 350+000 и Временна връзка с път І-7 при км 342+240, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 812/ 21.12.2013 г. за изграждането на обект: АМ „Хемус“ участък „Белокопитово – Каспичан“ от км 342+240 до км 350+000 и Временна връзка с път І-7 при км 342+240, че започва изплащане на определените парични обезщетения


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура" уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 812 от 21.12.2013 г. за изграждането на обект:АМ „Хемус“ участък „Белокопитово – Каспичан“ от км 342 +240 до км 350+000 и Временна връзка с път І-7 при км 342+240, че започва изплащане на определените парични обезщетения за тези от имотите, по отношение на които Решението на Министерски съвет е влязло в законна сила.

За целта е необходимо в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура", на адрес гр. София, бул. „Македония" № 3, да се представят следните документи, доказващи правото собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията - оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

При необжалван по съдебен ред отчуждителен акт, собственикът/неговите наследници следва да подпишат и декларация по образец, че са надлежно уведомени за постановяването на РМС № 812 от 21.12.2013 г. и не са го обжалвали.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от Агенция „Пътна инфраструктура“ сметки в „Банка ДСК" ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областен управител на област Шумен, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


Декларация по образец1.04.2015 г.