Начало » Програми » Региони в растеж

Региони в растеж

                                     EFRR.png                                            logo-bg-center.jpg

 


Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”

Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Бенефициент по схемата: Агенция „Пътна инфраструктура”

Механизъм на финансиране на програмата:

Европейски фонд за регионално развитие: 85%

Държавен бюджет на Република България: 15%

Общ размер на средствата:380 млн. лв.

Техническо описание:

 

Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ е насочена към инвестиции в мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища, за да се подобри свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните възли в TEN-T мрежата за товари и пътници. Инвестициите ще допринесат за изпълнението на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 г.

Основните принципи на Стратегията са:

Свързаност: Свързаността има пряко отношение към националната интеграция и се отнася най-вече за републиканската и в по-малка степен за общинската пътна мрежа, свързваща областните центрове и основните международни коридори. Допринася за икономическото развитие на страната, свързвайки вътрешния и външните пазари с районите на производство и потребление.

Достъпност: Концепцията за достъпност се отнася до ролята на пътищата за подобряване на достъпа до крайградските и периферните райони. Основната роля на пътищата от по-нисък клас е да обслужват важните стопански райони с принос за икономическия растеж - земеделски райони, туристически обекти, развити промишлени зони и запаси от природни ресурси.

Друг основен приоритет на Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. е постигането на високо равнище на безопасност и сигурност на транспорта. Този приоритет е в съответствие с насоките на транспортната политика на ЕС за осигуряване на безопасността на видовете транспорт и опазването на живота и здравето на ползвателите на транспорта. Планираните инвестиции в пътна инфраструктура ще създадат възможности за развитие на специфичния икономически потенциал на регионите чрез повишена мобилност и достъп до пазари. Те ще доведат до подобряване на бизнес климата като основна предпоставка за привличане на инвестиции и създаване на нови работни места. Особена добавена стойност ще имат инвестициите в райони с потенциал за развитие на туризъм, тъй като ще осигурят достъпа до туристическите обекти и ще увеличат посещаемостта. Рехабилитацията на пътната инфраструктура ще допринесе за развитието на мултимодални транспортни системи, както и на състоянието на околната среда. Подобряването на качествените характеристики на пътищата ще съкрати времето за придвижване и ще осигури поддържането на постоянна скорост на превозните средства, като по този начин ще допринесе за намаляване емисиите на парникови газове. Модернизираната пътна инфраструктура ще осигури възможност за избор на местното население на вид и място на образование и здравни услуги и ще спомогне за предотвратяване на социалната изолация на отдалечените и труднодостъпни райони.

ЕТАП I

В Етап I от ОПРР 2014-2020 г. е предвидена рехабилитация и реконструкция на 258,033 км второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа.

 1. BG16RFOP001-7.001-0008 Лот 1 ,,Път II-57 Стара Загора - Раднево- път II-55 от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 40+554, с обща дължина 38,919 км, области Сливен и Ст. Загора“;
 2. BG16RFOP001-7.001-0009 Лот 2 ,,Път II-81 Костинброд - Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София“;
 3. BG16RFOP001-7.001-0010 Лот 3 ,,Път II-81 Бучин проход - Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София“;
 4. BG16RFOP001-7.001-0004 Лот 4 ,,Път II-29 Варна - Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 25+342 до км 38+100,31, с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
 5. BG16RFOP001-7.001-0005 Лот 5 ,,Път II-29 Добрич - Кардам от км 38+100,31 до км 52+168,81, с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
 6. BG16RFOP001-7.001-0015 Лот 6 ,,Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,3 км, област Пловдив“;
 7. BG16RFOP001-7.001-0011 Лот 7 ,,Път II-35 Плевен - Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“;
 8. BG16RFOP001-7.001-0001 Лот 8 ,,Път III-904 Старо Оряхово - Гроздьово от км 0+000 до км 17+377,07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
 9. BG16RFOP001-7.001-0002 Лот 9 ,,Път III-904 Гроздьово - Провадия от км 23+403 до км 29+928,99 и от км 36+205 до км 41+705,18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
 10. BG16RFOP001-7.001-0003 Лот 10 ,,Път III-1002 Враца - пещера Леденика от км 0+160 до км 17+588,80, с обща дължина 17,429 км, област Враца“;
 11. BG16RFOP001-7.001-0006 Лот 11 ,,Път II-44 /о.п. Севлиево - В.Търново/-Севлиево - Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,6 км, област Габрово“;
 12. BG16RFOP001-7.001-0007 Лот 12 ,,Път II-44 Драгановци - Габрово от км 14+600 до км 23+978,36 и от км 25+731 до км 28+972,75, с обща дължина 12,62 км, област Габрово“;
 13. BG16RFOP001-7.001-0012 Лот 13 ,,Път II-49 Търговище - Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“;
 14. BG16RFOP001-7.001-0013 Лот 14 ,,Път II-49 Кубрат - Тутракан от км 89+100 до км 98+875,82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“;
 15. BG16RFOP001-7.001-0014 Лот 15 ,,Път III-107 Рила -Рилски манастир от км 11+010 до км 30+796,82, с обща дължина 19,786 км, област Кюстендил“

 

На 11.10.2016 г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004-001 “Подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.”. Договорът е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-8.004 „Бюджетна линия за АПИ“. Целта е подобряване на административния капацитет на агенцията с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.

Проектът ще се реализира за период от 5 години и е на стойност 1 013 813,30 лв. Предвижда се изпълнението на две основни дейности – дейност 1: „Провеждане на специализирани обучения в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.“ и дейност 2: „Осигуряване на специализирани помещения под наем за архивиране на всички документи към сключените договори за БФП по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“. С реализирането на тези дейности се очаква постигането на резултати, свързани с оптимизиране на изпълнението на проекти и усвояването на европейски средства в програмния период 2014-2020 г. Ще се минимизират рисковете от пропуски и допускане на нередности при всеки един етап от изпълнението на проектите, осъществяване на мониторинг, управление и контрол на процесите и архивиране на материалите по начин, гарантиращ спазване на изискванията за последващ контрол и мониторинг от отговорните институции.

 

 Новини