Купете е-винетка: bgtoll.bg

Съобщение за издадена заповед за определяне на наемател на имот - публична държавна собственост в гр. Перник

04.01.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

№ РД-11-1484/23.12.2021
гр. София


На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 08.08.2021 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-931/23.08.2021 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № 28997/21 от заседание, проведено на  12.10.2021 г.

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

Зоя Петрова Романова, с адрес за кореспонденция: област Перник, община Перник, гр. Перник, ул. „Рашо Димитров“, бл. 76, вх. В, ет.3, ап. 52, за НАЕМАТЕЛ на части от имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Перник, ул. Софийско шосе“ № 31, а именно:
1. Помещения (стаи) на трети етаж на административната сграда:
• Стая № 8 с полезна площ от 19,20 кв.м., с първоначална наемна цена в размер на 173,00 лв. (сто седемдесет и три лева) без ДДС или 207,60 лв.( двеста и седем лева и 60 стотинки) с ДДС;
• Стая № 9 с полезна площ от 15,10 кв.м, с първоначална наемна цена в размер на 136,00 лв. (сто тридесет и шест лева) без ДДС или 163,20 лв. (сто шестдесет и три лева и 20 стотинки) с ДДС;
• Стая № 12 с полезна площ от 15, 10 кв. м, с първоначална наемна цена в размер на 136,00 лв. (сто тридесет и шест лева) без ДДС или 163,20 лв. (сто шестдесет и три лева и 20 стотинки) с ДДС;
• Стая № 13 с полезна площ от 15, 10 кв.м, с първоначална наемна цена в размер на 136,00 лв. (сто тридесет и шест лева) без ДДС или 163,20 лв. (сто шестдесет и три лева и 20 стотинки) с ДДС;
• Стая № 15 с полезна площ от 21, 20 кв.м, с първоначална наемна цена в размер на 191,00 лв. (сто деветдесет и един лева) без ДДС или 229,20 лв. ( двеста двадесет и девет лева и 20 стотинки) с ДДС;
2. 5 (пет) броя паркоместа, всяко с площ 15,00 кв.м, разположени в ПИ, в който е построена сградата, с първоначална наемна цена в размер на 30 лв. (тридесет лева) без ДДС за 1 брой паркомясто или 63 лв. (шестдесет и три лева) с ДДС и  – 150 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС за всички или 180 лв. (сто и осемдесет лева) с ДДС., с обща месечна наемна цена за всички обекти в размер на 922,00 лв. (деветстотин двадесет и два лева) без ДДС

ІІ. Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем с определения в т. І наемател, за срок от 5 (пет) години.
2. В три дневен срок от сключване на договора, определеният в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетите недвижими имоти, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема.
3. Наемната цена на наетите недвижими имоти, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.
4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Перник, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.
Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Перник, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Пернис по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg