Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява кнкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен експерт" в отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

09.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЯВЛЕНИЕ

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС),

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 За длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. на отдел „Инвестиционно проектиране“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“  в Агенция „Пътна инфраструктура“, определена за заемане по служебно правоотношение, като

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 •  Висше образование, Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“,
 • Професионален опит:  не по-малко от 3 години или придобит IV младши ранг;

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – Професионална област: транспортно строителство, пътно строителство.
 • Допълнителна квалификация, носеща предимство: Ползване на един от официалните европейски езици на работно ниво, за предпочитане английски, немски или френски език. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

         Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

      При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лв. до 3000 лв.., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

3.  Кратко описание на длъжността:

 • Подготовка на задания за проектиране на основен ремонт, реконструкция и ново строителство на пътни обекти.
 • Координиране и контрол на проектните разработки на пътни обекти във всичките им фази по всички строителни програми на АПИ.
 • Преглед и съгласуване на проектни разработки, засягащи пътищата от РПМ.
 • Участва в работата на ЕТИС на АПИ, като изразява подготвените становища по разработки за пътни проекти.
 • Участва в комисии по ЗОП.
 • Участва в комисии за огледи на място на пътни обекти, включително и съвместно с ЕТИС на АПИ и местни органи за управление.
 • Участва в комисии по проблеми, възникнали по време на проектирането до окончателното приемане на проекта на АПИ.

4.  Начин на провеждане на конкурса:

 •  Тест;
 • Интервю.

5.  Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • Копие от документ, доказващ - владеене на английски език.

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: e.dokuzanova@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.    

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка:      02/9173 454.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

 

 

 

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg