Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“

01.02.2024

 

Агенция “Пътна инфраструктура

О Б Я В Л Е Н И Е

                              

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС),

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

за длъжността „главен експерт“– 1 щ.бр., в отдел „Финансова отчетност на проекти по ОПТТИ“, дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“  в  Агенция „Пътна инфраструктура, определена за заемане по служебно правоотношение,

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-  Висше образование, Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“,

-  Професионален опит:  не по-малко от 3 години или придобит IV младши ранг;

 

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: техническа ,икономическа, хуманитарна,.

Ползване на чужди езици: английски език /писмено и говоримо/.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лв. до 3 000 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

 

3.  Кратко описание на длъжността:

 

 • Участие във финансовата отчетност на проектите, финансирани  по ОПТТИ 2014-2020 , Програма ,,Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. и Механизма Свързана Европа
 • Участие ,при изготвяне на финансови прогнози във връзка с изпълнението на проекти, финансирани по ОПТТИ 2014-2020,ПТС 2021-2027 и Механизма Свързана Европа
 • Поддържане на регулярна и адекватна отчетност и анализ на развитието на инвестиционния процес
 • Участва в процесите на идентифициране, оценка и управление на рисковите фактори при изпълнението на проектите;
 • Участва при подаването и отговаря за коректността на информацията във връзка с финансовата отчетност на пътните проекти, финансирани по програма ОПТТИ в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);

 

4.  Начин на провеждане на конкурса:

- Тест;

- Интервю.

 

 1.  Необходими документи за участие в конкурса:

 

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 •  Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 •  Копие на документ, доказващ владеене на английски език и/или друг чужд език, при наличие на такъв.

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: r.markova@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.    

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

 1. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173 454.

 

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg