Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ на Областно пътно управление - Благоевград

19.02.2024

   

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                   Агенция „Пътна инфраструктура”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

                   за длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ – 2 щ. бр. на Областно пътно управление - гр. Благоевград, при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), определена за заемане по служебно правоотношение

                  

     1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

              - Висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър;

             - Професионален опит: не по-малко от 2 години, съгласно КДА и/или минимален ранг IV младши;

     2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

         - Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: техническа (компютърни науки, информатика, информационни технологии, др.техническа) ;

         -   Компютърни умения (Windows X, Microsoft Office – Word, Excel, Auto Cad, Internet).

     Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

            - При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лв. до 2800 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

     3. Кратко описание на длъжността:

Планиране, организиране и изпълнение на дейностите, свързани с функционирането на Контролния център за наблюдение на Интелигентните Транспортни Системи (ИТС) и управление на трафика по АМ „Струма“, контрол на дейностите, свързани с постоянно мониторингово наблюдение и управление на съоръженията на тунел „Железница”, посредством SCADA контролна система, дейностите по постоянно видеонаблюдение и работа със специализиран софтуер за мониторинг и управление на трафика по АМ „Струма“, с цел осигуряване на непрекъсната, надеждна и безаварийна работа на системите и съоръженията в обхвата на тунел „Железница“, и добро експлоатационно състояние и безопасност на движението по АМ „Струма“.

Подпомага началник отдел ИРД и директор ОПУ в изпълнение на дейностите в Контролния център и реализиране целите на Областно пътно управление – Благоевград, в дейностите по управление, стопанисване и поддържане в добро експлоатационно състояние на Тунел „Железница“.

      Участва в осигуряване на дейностите, свързани с постоянно мониторингово наблюдение и управление на съоръженията на тунел „Железница”, посредством SCADA контролна система, дейностите по постоянно видеонаблюдение и работа със специализиран софтуер за мониторинг и управление на трафика по АМ „Струма“.

      Упражнява контрол на извършваните дейности, свързани с видеонаблюдението и управлението на съоръженията на тунел „Железница“ и трафика по АМ „Струма“, както и на извършваните записи и архивиране на данните, на възникнали събития и алармени съобщения.

Участва в осигуряване функционирането на информационното обслужване на Контролния център и на автоматизираните системи за работа в него.

       Участва при внедряването на нови информационни технологии и усъвършенстването на съществуващите такива.

      Подпомага поддръжката на компютърната техника, информационните системи и бази данни на Контролния център и/или ОПУ – Благоевград.

       4. Начин на провеждане на конкурса:

                - Тест;

            - Интервю.

       5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

          - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

          - Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

          - Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие с националното право на съответната държава, доказващ извършване на дейност в чужбина.;

          - Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: e.dokuzanova@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

          До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

       6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173454.

       7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

       8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg

   

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg