Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел "Инвестиционно - ремонтни дейности" в ОПУ - Ямбол

08.01.2024

 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Агенция „Пътна инфраструктура”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

          за длъжността “младши експерт” 1 щ. бр.  в отдел "Инвестиционно - ремонтни дейности", на ОПУ - гр. Ямбол при Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), определена за заемане по служебно правоотношение

          1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър“;
 • Професионален опит – не се изисква, съгласно КДА и/или минимален ранг V младши;

          2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – техническа;

- Компютърна грамотност (Microsoft Office - Word, Excel, Internet);

- Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

- При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лв. до 2600 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

          3. Кратко описание на длъжността:

          Отговаря за дейностите, свързани с текущия ремонт и поддържането и всички дейности съпътстващи обслужването на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ- гр. Ямбол.

 1. Поддържа и актуализира данните в електронен регистър на “съоръжения и характеристики на републиканската пътна мрежа.
 2. Поддържа и актуализира данните в  ГИС системата на АПИ.
 3. Следи и отговаря за количеството и качеството и влаганите материали при изпълнението на работите по поддържането и ремонта на републиканските пътища и за отчитането на извършваното строителство, като оформя досие на обекта в съответствие с „План за документооборота”.
 4. Участва в огледи на пътно-транспортни произшествия с нанесени материални щети по републиканската мрежа на територията на ОПУ- гр. Ямбол.
 5. Извършва дейности в програма LIMA- въвежда ежедневно метеорологичната обстановка и състоянието на пътните настилки на територията на област Ямбол; участъци от РПМ, по които се извършват ремонтни дейности; временна организация на движението, вкл. и обходни маршрути.
 6. Подпомага дейността, свързана с подобряване безопасността на движението по републиканските пътища на територията на областта.
 7. Участва в извършването на проверка за готовността за работа при зимни и кризисни условия на лицата, на които е възложено да поддържат пътищата.
 8. Събира и обобщава информация и подробна пътна база с данни за текущото технико-експлоатационно състояние на републиканските пътища на територията на областта, пътните съоръжения, пътните принадлежности, крайпътните обслужващи обекти, рекламните съоръжения и пътните имоти и др.

          4. Начин на провеждане на конкурса:

          - Тест;

        - Интервю.

          5. Необходими документи за участие в конкурса:

          Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

          Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг (при наличие на такива) трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, или друг официален документ, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие националното право на съответната държава, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;

          Документите се подават лично, чрез пълномощник или по електронен път на e-mail: t.n.dankova@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

          Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

          Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

          До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

          6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173454.

          7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

       8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg. 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg