Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново, отдел „Контрол и правоприлагане“ в Национално тол управление

30.01.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Агенция „Пътна инфраструктура”, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

            за длъжността „юрисконсулт“ в сектор „Контрол и правоприлагане“ – Велико Търново, отдел „Контрол и правоприлагане“ – 2 щ. бр. в  Национално ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, определени за заемане по служебно правоотношение.

           

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  •  Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Право“ и придобита юридическа правоспособност
  • Професионален опит: не се изисква и/или ранг V младши

            2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

          -      Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

-      При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лв. до 2600 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана.

 

            3. Кратко описание на длъжността:

            -  Съставяне и създаване на електронни фишове, окомплектоване на съставени актове за установяване на административно нарушение (АУАН) и фишове за нарушения на задължението за движение на пътните превозни средства по платената пътна мрежа;

            - Представяне на началника на сектора уведомленията  и преписките по съставени АУАН;

            - Съставяне и представяне на началника на сектора проекти на решения за анулиране на електронни фишове (ЕФ), решения за отказ за анулиране на ЕФ и уведомителни писма;

            - Осъществяване  процесуално представителство и защита по дела срещу електронни фишове и наказателни постановления;

            - Съставяне и представяне на началника на сектора проекти на покани за доброволно плащане на глоби или имуществени санкции по влезли в сила фишове и наказателни постановления;

            - Изготвяне на правни становища, проекти на заповеди, актове и други документи във връзка с дейността на Национално тол управление;

            - Изготвяне проекти на писмени отговори във връзка с дейността на отдела, по заявление, молби и сигнали на граждани;

                   4. Начин на провеждане на конкурса:

            - Тест;

            - Интервю.

                   5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

-   Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-   Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг /при наличие на такива/: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, или друг официален документ, издаден от компетентен орган или компетентно длъжностно лице, в съответствие националното право на съответната държава, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- Копие от удостоверения за придобита юридическа правоспособност;

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: z.milanova@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173348.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg