Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "директор" на ОПУ - Перник

04.04.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл./

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За назначаване на държавен служител на длъжността „директор“ – 1 щ. бр. в Областно пътно управление (ОПУ) – гр. Перник при Агенция "Пътна инфраструктура“

 

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 •  Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“
 • Професионален опит:  не по-малко от 4 години съгласно КДА и/или придобит III младши ранг;

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

    Предпочитана специалност: технически науки, социални, стопански и правни науки; 

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лв. до 3400 лв., съгласно чл. 67,   ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана.

 

3.Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява взаимодействието на агенцията с областната и общинските администрации;
 • Ръководи цялостната дейност на ОПУ, съобразно делегираните му правомощия;
 • Ръководи, организира и контролира инвестиционната дейност, проектирането, ремонтните дейности и офертирането на строителните обекти, техническата документация по експлоатацията;
 • Ръководи и контролира подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността му в съответствие със ЗОП, съгласно дадените му правомощия;
 • Осъществява дейности, свързани с управлението на държавната собственост;
 • Организира и контролира дейността свързана с управлението на човешките ресурси в повереното му ОПУ.

       

4. Начин на провеждане на конкурса:

 • Писмена разработка;
 • Интервю.

Писмената разработка ще е на следната тематика: „Изграждане, развитие и модернизация на пътната инфраструктура“.

 

5. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • Копие от удостоверение за юридическа правоспособност - за кандидатите със специалност право;

 

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: p.kireva@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.    

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка:  02/9173 290.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg

 

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg