Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ в отдел „Обследване на пътищата и конструктивни качества на настилките“ в Институт по пътища и мостове

18.03.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

  Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

       за назначаване на държавен служител на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Обследване на пътищата и конструктивни качества на настилките“ (ОПККН) в Институт по пътища и мостове (ИПМ) при Агенция „Пътна инфраструктура“

 

            1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

            -  Образователно-квалификационна степен: бакалавър;

            - Професионален опит:  не по-малко от 3 години в областта на дейности и/или придобит IV младши ранг.

            2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която да е придобито образованието – професионална област/направление: пътен или строителен инженер, технически науки.

- Компютърни умения (Microsoft Office – Word, Excel и Internet).

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лв. до 3000 лв., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено, в което е ситуирана.

                3.  Кратко описание на длъжността:

            - Контролиране на обработването, систематизирането и анализирането на данните, регистрирани при измерванията на повърхностите и конструктивни качества на настилките на републиканската пътна мрежа;

            -  Участва в експертизи, съгласуване и подготвяне на становища по конкретни пътни проблеми;

            - Участва в измерването и оценката на повърхностите и конструктивните качества на настилките съвместно със специалистите в отдела;

            - Участва в колективи при разработването на възложени теми и задачи в съответствие с научно-техническата област, в която работи;

            - Организира и контролира извършваната компютърна обработка на информацията и подготвянето на крайните резултати от измерванията на повърхностите и конструктивните качества на настилките;

            - Организира и участва при внедряването и експлоатацията на информационните системи, подпомагащи управлението на пътната мрежа – пътната банка данни и системата за управление на настилките;

            - Участва в Техническия съвет на АПИ и в Техническия семинар на ИПМ;

            - Участва във внедряването на нови средства и уреди за регистриране и анализ на повърхностите и конструктивните качества на настилките.

            Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

        4.  Начин на провеждане на конкурса:

             - Тест;

             - Интервю.

  1. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: p.kireva@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка: 02/9173 290.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg