Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши експерт" в отдел „Отчуждителни процедури“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“

09.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Агенция “Пътна инфраструктура”,  на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС),

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Отчуждителни процедури“ в дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури“  в Агенция „Пътна инфраструктура“, определена за заемане по служебно правоотношение, като

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 •  Висше образование, Образователно-квалификационна степен: „бакалавър“,
 • Професионален опит:  не по-малко от 2 години или придобит IV младши ранг;

2.  Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: строителство, икономика, по която да е придобито образованието – строителство, икономика
 • Предпочитана специалност: инженер, икономист
 • Допълнителна квалификация, носеща предимство: ползване на английски език. Познаване и ползване на продуктите на Auto Desk.

 Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;

При назначаване, индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се определя от органа по назначаване в границите от 933 лв. до 2800 лв.., съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата на Агенция „Пътна инфраструктура“ в зависимост от професионалния опит и достигнатите нива на заплащане за съответната длъжност в структурното звено в което е ситуирана.

3.  Кратко описание на длъжността:

 • Осъществява дейности в отдела, водещи до подпомагане дейността на дирекция ИПОП във връзка с теренното осигуряване на инфраструктурни обекти, при ново строителство или реконструкция, като:
 • Процедира проекти на подробни устройствени планове /ПУП/ до тяхното одобряване;
 • Организира отчуждителните процедури по придобиване на земя за държавна нужда за всички инвестиционни проекти на Агенцията;
 • Следи провеждането на процедурите по принудително отчуждаване на имоти за държавна нужда, съгласно правомощията на Агенцията, предвидени с нормален акт.
 • Извършва всички необходими действия за проверка, съгласуване и окомплектоване на ПУП;
 • Извършва законоустановените процедури по одобряване на проекти на ПУП;
 • Заявява изработването на удостоверения за поливност на земеделските земи от съответния клон на търговското дружество „Напоителни системи“ ЕАД, подготвя изплащането на услугата по посочената от дружеството сметка;

 4.  Начин на провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю.

5.  Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите подават писмено Заявление за участие в конкурса по образец – Приложение № 3 към чл.17 ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

Към заявлението се прилагат:

 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката) - ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • Копие на документ, доказващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • Копие от документ, доказващ - владеене на английски език, при наличие на такъв.

Документите се подават лично или чрез пълномощник или може да се подават по електронен път на e-mail: e.dokuzanova@api.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път.    

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

6. Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Македония“ № 3, външно деловодство на Агенция „Пътна инфраструктура“, от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден. тел. за връзка:   02/9173 454.

7. Срок на подаване за документите: 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците на допуснатите кандидати до етапите на конкурса или други съобщения във връзка с конкурса - официалната интернет страница на АПИ: http://www.api.bg.

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg