Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснати и недопуснати кандидати в конкурс за длъжност юрисконсулт в сектор КП-Варна, НТУ

11.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

Списък

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1131/25.10.2022 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” за заемане на длъжността „юрисконсулт“, сектор „Контрол и правоприлагане“ - Варна, отдел „Контрол и правоприлагане“ /КП/ в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“/АПИ/


В изпълнение на решение обективирано в Протокол от 11.11.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-1132/25.10.2022 г. на Председателя на Агенция „Пътна инфраструктура” за длъжността „юрисконсулт“, сектор „Контрол и правоприлагане“ - Варна, отдел „Контрол и правоприлагане“ /КП/ в Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1.       Николина Асенова

2.       Стоян Стоянов

3.       Атанас Сотиров

4.       Илиан Иванов

5.       Десислава Минчева

6.       Атче Шакир

7.       Мартин Борисов

8.       Марияна Минчева

Недопуснат кандидат: НЯМА

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 25.11.2022 г.
от 10:00 часа
 в  сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 25.11.2022 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Закон за държавния служител, Закон за администрацията, ЗАНН, АПК, Закон за пътищата, Закон за движението по пътищата, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

за теста – коефициент 3;

за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 40 /четиридесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

         Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

         Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 21 точки, съответстващ на 21 верни отговора.

          Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

          Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично в деня на провеждане на конкурса.

          Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

         Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.        Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

           Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

           Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

            Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

                                      

                                                         

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg