Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“, дирекция „Информационни технологии и системи“ в Агенция „Пътна инфраструктура” 

01.12.2022

 

Агенция "Пътна инфраструктура"

Списък

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1226/11.11.2022 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” за заемане на длъжността „главен експерт“, дирекция „Информационни технологии и системи“ в Агенция „Пътна инфраструктура” 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 25.11.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-1227/11.11.2022 г. на Председателя на УС на АПИ за длъжността: „главен експерт“, дирекция „Информационни технологии и системи“ в Агенция „Пътна инфраструктура” се допуска до участие в конкурса следните кандидати:

  1.  Християн Гинов
  2.  Емил Енев

Недопуснат кандидат:

  1. Кристина Кръстева - Представените документи не удостоверяват необходимия професионален опит

     Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 12.12.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония ” № 3.

 

 Препоръчителна литература за подготовка за теста:

-             Закон за киберсигурност, Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ.

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 45 / четиридесет и пет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

         Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

         Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 15 точки, съответстващ на 15 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 25 точки.

  Информация относно резултатите от проведения тест кандидатът ще получи лично в деня на провеждане на конкурса.

  Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидата при успешно представяне на теста.
           Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидата и с, които се цели да се установи в каква степен кандидата притежава професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.
           Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.
           Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

                                         

 

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg