Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“

19.12.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1302/01.12.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 19.12.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-1303/01.12.2022 г. на председателя на УС на АПИ за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Разрешителни режими“, дирекция „Поддържане на пътната инфраструктура“ при Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Тихомир Цонев

2. Биляна Матова

Недопуснати кандидати: НЯМА

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 10.01.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.  София, бул. „Македония”№ 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 10.01.2023 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония”№ 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 1. Закон за пътищата.
 2. Закон за движението по пътищата.
 3. Закон за устройство на територията.
 4. Правилник за прилагане на закона за пътища.
 5. Наредба за специално ползване на пътищата.
 6. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
 7. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 8. Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища.
 9. Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.
 10. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура".
 11. Вътрешни указания по прилагане на Наредбата за специално ползване на пътищата.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурсите:
       На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60/шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 24 точки, съответстващ на 24 верни отговора. Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 10.01.2023 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това на 10.01.2023 г. ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността. Средно продължителността на интервюто е  между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg