Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел “Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

28.11.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1233/11.11.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., в отдел “Управление на собствеността“(УС) в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС), при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 23.11.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-1232/11.11.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел “Управление на собствеността“ (УС), дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС), при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

 1.  Елза Филчева-Василева
 2.  Цветалина Сапунджиева
 3.  Пламен Евтимов
 4.  Кристина Кръстева;

 

Недопуснати кандидати:

 

Антонина Димитрова- Предоставени документи не удостоверяват изискуемият професионален опит или ранг.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на теста на дата 07.12.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат, ще се проведе на 07.12.2022 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 1. Закон за държавния служител
 2. Закон за собствеността
 3. Закон за задълженията и договорите
 4. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 5. Закон за публичните финанси
 6. Закон за обществените поръчки
 7. Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
 8. Закон за държавната собственост
 9. Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 10.  Закон за пътищата
 1. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

 

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от тях е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при които кандидатът се счита за успешно издържал решаването на теста, е 21 точки, съответстващ на 21 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите могат да получат лично на 07.12.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидата ще бъде уведомен при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите успешно представили се на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидата и с които се цели да се установи в каква степен кандидата притежава професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят и документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg