Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „главен експерт“ в отдел “Управление на собствеността“ в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“

28.11.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1231/11.11.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр., в отдел “Управление на собствеността“(УС) в дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС), при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 23.11.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-1232/11.11.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в отдел “Управление на собствеността“ (УС), дирекция „Административно обслужване, човешки ресурси и управление на собствеността“ (АОЧРУС), при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

  1.  Христо Димитров;

 

Недопуснати кандидати:

 

Няма

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на теста на дата 08.12.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат, ще се проведе на 08.12.2022 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

Националното законодателство и нормативните документи, свързани с дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, безопасност и охрана, в т.ч. пожарна безопасност, Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане, Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за структурата, дейността и организация на работа на АПИ.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 60 / шестдесет/ минути.

 

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 27 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от тях е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при които кандидатът се счита за успешно издържал решаването на теста, е 21 точки, съответстващ на 21 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 27 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите могат да получат лично на 08.12.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидата ще бъде уведомен при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите успешно представили се на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидата и с които се цели да се установи в каква степен кандидата притежава професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят и документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg