Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

16.12.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

Списък

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1289/25.11.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор  „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 13.12.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-1290/25.11.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен юрисконсулт“ в сектор  „Жалби“, отдел „Администрация и финанси“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1.       Ваня Попова

2.       Лили Николова

3.       Александър Пилев

4.       Латинка Симова

 

Недопуснати кандидати:

Няма недопуснати кандидати.

   

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 29.12.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3.

При успешно издържан тест с кандидите, ще се проведе интервю в същия ден 29.12.2022 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№ 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

1. Закон за държавния служител

2. Закон за администрацията

3. Административнопроцесуален кодекс

4. Закон за пътищата

5. Закон за движението по пътищата

6. Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • а интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 45 /четирдесет и пет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 25 точки, съответстващ на 25 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 29.12.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

                                                 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg