Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно обслужване“ в ОПУ – Кърджали

15.12.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1291/25.11.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел „Административно обслужване“ (АО) в Областно пътно управление (ОПУ) – гр. Кърджали при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 15.12.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-1292/25.11.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел АО в ОПУ – гр. Кърджали при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

 

 1. Ангелина Маркова;
 2. Мюмюне Хасан;
 3. Петя Анадолиева;
 4. Даниела Маринова;
 5. Нели Мечкова;
 6. Радослав Бояджиев;
 7. Берна Али;
 8. Ралица Керчева.

Недопуснати кандидати: няма

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на дата 05.01.2023 г. от 11:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, гр. София, бул. „Македония” № 3.

В случай на успешно преминаване на теста, интервюто с кандидатите, ще се проведе на 05.01.2023 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, гр. София, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за пътищата;
 3. Закон за счетоводството;
 4. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 5. Закон за публичните финанси;
 6. Класификатора на длъжностите в администрацията;
 7. Кодекс за социално осигуряване;
 8. Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ и всички други документи налични на сайта на агенцията в рубрика нормативна база.

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

         

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 /четиридесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 20 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговора, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал решаването на теста, е 12 точки, съответстващ на 12 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 20 точки.

Информация относно резултата от проведения тест кандидатите ще получат лично на 05.01.2023 г. на таблото на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg