Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел “Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ - Монтана

19.12.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1308/01.12.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр., в отдел “Инвестиционно-ремонтни дейности“(ИРД) в Областно пътно управление (ОПУ) гр. Монтана, при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 19.12.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед № РД-11-1309/01.12.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за длъжността „младши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел “Инвестиционно-ремонтни дейности“(ИРД) в Областно пътно управление (ОПУ) гр. Монтана, при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

 1.  Деян Додев;

 

Недопуснати кандидати:

няма

 

Посочените кандидати трябва да се явят на теста на дата 09.01.2023 г. от 11:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат, ще се проведе на 09.01.2023 г. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за пътищата;
 3. Закон за устройство на територията;
 4. Правилник за прилагане на Закона на пътищата;
 5. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура;
 6. Наредба за специално ползване на пътищата;
 7. Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища;
 8. НАРЕДБА No 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства;
 9. Техническа спецификация АПИ 2014

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

 • за теста – коефициент 3;
 • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 40 / четиридесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 25 броя затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от тях е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при които кандидатът се счита за успешно издържал решаването на теста, е 17 точки, съответстващ на 17 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 25 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите могат да получат лично на 06.01.2023 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидата ще бъде уведомен при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите успешно представили се на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидата и с които се цели да се установи в каква степен кандидата притежава професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.

Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят и документ за самоличност преди провеждането на теста.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg