Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ в сектор „Поддръжка на информационна система“ в Национално тол управление

19.12.2022

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1282/25.11.2022 г. на Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „системен администратор II степен“ – 2 щ. бр. в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално тол управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

 

        

 В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 19.12.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-1283/25.11.2022 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността „системен администратор II степен“ – 2 щ. бр. в сектор „Поддръжка на информационна система“, отдел „Управление на информационна система и инфраструктура“ при Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”, се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Мирослав Ценов

 

Недопуснати кандидати:

1. Анелия Стоянова - Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 години професионален опит, съгласно КДА.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 04.01.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул.„Македония” № 3.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 04.01.2023 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

- Закон за държавния служител;

- Закон за администрацията;

- Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ;

- Закон за пътищат;

- Закон за киберсигурност;

- Мрежова администрация;

- Информационна сигурност;

- Активна директория;

- Компютърни архитектури.

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста - 50 /петдесет/ минути.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg