Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „старши експерт“ в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в ОПУ-София

24.10.2022

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-918/23.09.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление гр. София в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

     В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 24.10.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-1017/05.10.2022 г. и изменена със заповед на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността “старши експерт“ – 1 щ. бр. в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“ в Областно пътно управление гр. София в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), и  въз основа на преценка на представените от кандидатите документи, Комисията за провеждане на конкурса реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

                  1.1 Люба Драгоманска

   2. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

            2.1. Светла Христова - Представените документи не удостоверяват изискуемото  образование

            Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 07.11.2022 г. от 11.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3. При успешно издържан тест с кандидатите, ще се проведе интервю в същия ден 07.11.2022 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№ 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Закон за пътищата
  2. Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, МРРБ
  3. Техническа спецификация 2014, АПИ
  4. Технически правила и изисквания за поддържане на пътища 2009, АПИ
  5. Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа 2010, АПИ
  6. Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, МРРБ
  7. Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, МРРБ
  8. Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища, МРРБ

 

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 60 / шестдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 21 точки, съответстващ на 21 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 07.11.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg