Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурс за длъжността „главен експерт“, отдел „Администрация и финанси“, сектор „Финансово – счетоводно обслужване“ в НТУ

24.10.2022

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1009/05.10.2022 г. на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ /бюджет/ – 1 щ. бр. отдел „Администрация и финанси“, сектор „Финансово – счетоводно обслужване“ в Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура”

 

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 24.10.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия назначена със Заповед  № РД-11-1010/05.10.2022 г. на Председателя на УС на АПИ, за длъжността: „главен експерт“ – /бюджет/ 1 щ. бр. отдел „Администрация и финанси“, сектор „Финансово – счетоводно обслужване“ в Национално ТОЛ управление към Агенция „Пътна инфраструктура” се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1. Наталия Кирева

2. Василка Милева

3. Сашо Петков

Недопуснати кандидати:

1. Теодора Илова - представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 години професионален опит, съгласно КДА.

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на дата 01.11.2022 г.
от 10:00 часа в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3, гр. София.

В случай на успешно издържане на теста ще се проведе интервю с кандидатите на дата 01.11.2022 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония” № 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

 

  1. Закон за държавния служител;
  2. Закон за администрацията;
  3. Закон за счетоводството;
  4. Национални счетоводни стандарти;
  5. Закон за публичните финанси;
  6. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на АПИ;
  7. ДДС 20 на МФ;

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

 

На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДС, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 50 /петдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

         Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

         Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 25 точки, съответстващ на 25 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 01.11.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

  Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

  Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  Средно продължителността на интервюто е от 15 до 30 минути за всеки кандидат.

 Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 21 точки.
           Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства, както следва да представят и документ за самоличност преди провеждането на теста.                      

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg