Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр. в сектор „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлагане“, НТУ.

10.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1115/21.10.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор  „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлгане“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

 

            В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 09.11.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-1116/21.10.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ в сектор  „Административно правоприлагане“, отдел „Контрол и правоприлгане“ – 1 щ. бр. на Национално тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

1.       Ася Боянова

2.       Светослава Георгиева

Недопуснати кандидати:

1. Богиня Котевска - Не са представени документи за придобита образователно-квалификационна степен; Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 г. професионален опит, съгласно КДА

2. Ценко Минков – Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 г. професионален опит, съгласно КДА

3. Анелия Евтимова - Представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 г. професионален опит, съгласно КДА

          Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 18.11.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”,  бул. „Македония” № 3.

     При успешно издържан тест с кандидите, ще се проведе интервю в същия ден 18.11.2022 г. в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. „Македония”№ 3.

Препоръчителна литература за подготовка за теста:

  1. Закон за държавния служител
  2. Закон за администрацията
  3. Закон за административните нарушения и наказания
  4. Административнопроцесуален кодекс
  5. Закон за пътищата
  6. Закон за движението по пътищата
  7. Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса

            На основание чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, конкурсната комисия обявява определените  коефициенти, с които се умножават резултатите на кандидата, получени при решаване на теста и при провеждане на интервюто, както следва:

  • за теста – коефициент 3;
  • за интервю – коефициент 4.

          На основание чл. 34, ал. 7 от НПКПМДСл, конкурсната комисия определи времето за решаване на теста – 40 / четирдесет/ минути.

Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест с 30 затворени въпроса, с посочени възможни отговори, като само един от отговорите е верен. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест.

Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 1 точка.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал решаването на теста е 23 точки, съответстващ на 23 верни отговора.

Максималният резултат от решаването на теста е 30 точки.

Информация относно резултатите от проведения тест кандидатите ще получат лично на 18.11.2022 г. на входа на сградата на Агенция „Пътна инфраструктура“, в определен от комисията час, за който кандидатите ще бъдат уведомени при откриването на конкурсната процедура.

Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите при успешно представяне на теста.

Преди провеждане на интервюто, комисията ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на кандидатите и с, които се цели да се установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.  

Средно продължителността на интервюто е между 15 и 30 минути.

Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто е 21 точки.

Окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, които са получени при решаването на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят документ за самоличност преди провеждането на теста.

 

                                     

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg