Купете е-винетка: bgtoll.bg

Списък с допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността: „главен експерт“ – 1 щ. бр. в в дирекция "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ", при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

14.11.2022

Агенция "Пътна инфраструктура"

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс, обявен със Заповед № РД-11-1139/27.10.2022 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“  – 1 щ. бр. в дирекция  "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ", при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 14.11.2022 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № РД-11-1140/27.10.2022 г.  и изменена със заповед РД-11-1221/09.11.2022 г.  на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура”, за заемане на длъжността „главен експерт“ – 1 щ. бр в дирекция  "Пътна безопасност и планиране на дейностите по РПМ", при Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ),  въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Няма допуснати кандидати

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Богиня Котевска - представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 г.  професионален опит, съгласно КДА
  2. Кадифка Боризанова - представените документи за трудов стаж не удостоверяват наличието на 3 г.  професионален опит, съгласно КДА

На основание чл. 23, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната процедура се прекратява.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg