Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на Областно пътно управление - Русе

26.06.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост  /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-1415/24 г. от заседание проведено на 16.05.2024 г. и Заповед № РД-11-654/20.06.2024 г. на Председателя на УС на АПИ

 

О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - частна държавна собственост, по обособени позиции, предоставени за управление на АПИ-Областно пътно управление – Русе, както следва:

Обособена позиция № 1: Поземлен имот с идентификатор 63668.82.7 по кадастралната карта на с. Ряхово, в местността „Власо гърло“, номер по предходен план 082007 с площ 8198 квадратни метра, находящ се в Община Сливо поле, в землището на с. Ряхово, с начин на трайно ползване – нива, категория трета, актуван АЧДС № 4365/11.06.2008  г., с начална годишна наемна цена 78,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 2: Поземлен имот с идентификатор 02083.53.23 по кадастралната карта на с. Бабово, номер по предходен план 053023, с площ 11 543 кв.м, находящ се в Община Сливо поле, с. Бабово, местност „Крушака“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧДС № 6670/11.09.2019 г., с начална годишна наемна цена 78,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 3: Поземлен имот с идентификатор 68713.28.3  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стамболово, номер по предходен план 028003, с площ 7982 кв.м., находящ се в Община Сливо поле, с. Стамболово, местност "Кушчаль", с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с АЧДС № 6691/24.09.2019 г., с начална годишна наемна цена 78,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 4: Поземлен имот 53117.46.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обретеник, номер по предходен план: 046001, с площ 3703 кв. м, находящ се в Община Борово, с. Обретеник, местност „Кантона“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, актуван с АЧДС № 6741/05.12.2019 г., с начална годишна наемна цена 66,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 5: Поземлен имот с идентификатор 05611.99.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, номер по предходен план: 099001, с площ 17 002 кв.м, находящ се в Община Борово, гр. Борово, местност "Колаза“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: пета, актуван с АЧДС № 6673/16.09.2019 г., с начална годишна наемна цена 66,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 6: Поземлен имот с идентификатор 07603.180.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бяла, номер по предходен план: 180001, с площ 31 003 кв.м, находящ се в Община Бяла, гр. Бяла, местност “Полето”, с начин на трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: трета, актуван с АЧДС № 6693/24.09.2019 г., с начална годишна наемна цена 78,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 7: Поземлен имот с идентификатор 57368.18.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри, номер по предходен план 018017, с площ 8000 кв.м, находящ се в Община Бяла, с. Полско Косово, местност "Соватлъка", с начин на трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, актуван с АЧДС № 6684/24.09.2019  година, с начална годишна наемна цена 78,00 лв. на декар без включено ДДС.

Обособена позиция № 8: Поземлен имот с идентификатор 20184.11.49 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, номер предходен план 011049, с площ 12 000 кв.м, находящ се в Община Две могили, гр. Две могили, местност „Кървави ниви“, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, актуван с АЧДС № 6432/19.09.2017 г., с начална годишна наемна цена 66,00 лв. на декар без включено ДДС.

На основание чл.45, ал.1 от Закона за данък добавена стойност при отдаване под наем на земеделска земя, такъв не се начислява.

Срок за отдаване под наем –  Имотите се отдават под наем за срок от 10 (десет) стопански години, като стопанска година е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на следващата календарна година.

Цена на тръжната документация – 6,00 (шест) лв. с ДДС.

Депозит за участие за всеки един от имотите в търга поотделно е в размер на 10,00 (десет) лева.

Всеки кандидат в търга може да участва за всеки един от имотите.

За всеки един от имотите се подава отделно заявление за участие.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 29.07.2024 година.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 30.07.2024  г. в Административната сграда на Областно пътно управление – Русе на адрес: гр.Русе, ул. „Отец Паисий” № 5.

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе след мотивирано предложение на комисията и заповед на Председателя на УС.

Тръжната документация се получава в административната сграда на ОПУ-Русе, ул. „Отец Паисий” № 5, ет.3, стая - деловодство, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:00 часа и от 12:30 часа до 17:00 часа, след представяне на платежен документ за платена цена по банков път по посочените по-долу банкови сметки:

Цена на тръжната документация са плаща по следната банкова сметка:

Банка ОББ АД клон Русе

IBAN – BG60UBBS80023106116300

BIC – UBBSBGSF

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

Банка ОББ АД клон Русе

IBAN – BG69UBBS80023300145335

BIC – UBBSBGSF

 

За допълнителна информация: тел. 082/813-236.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg