Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за отнемане на Разрешение №РД-22-20 от 24.04.2024г. на фирма „ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ“КДА

14.06.2024

Агенция „Пътна инфраструктура"

Днес 14.06.2024 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура" заповед за отнемане на Разрешение №РД-22-20 от 24.04.2024г. на фирма „ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ“КДА.

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-22-20/24.04.2024

 

На основание чл. 26, ал. 9, във връзка с чл. 57, ал. 4, т. 3, чл. 21г, т. 1 и т. 6 от Закона за пътищата (обн. ДВ. бр. 26 от 29 Март 2000 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 04.07.2001 г. (обн. ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г., изменена и допълнена в бр. 9 от 27.01.2023г.) точка 9 от разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и на пътна връзка към него № РСПП-174 от 07.11.2014 г., издадено от инж. Георги Златев – Директор на Дирекция  РПИБС  и във връзка с доклад вх.№ 66-Вн-127/23.02.2024 г. на Дирекция „Пътни такси и разрешителни“ (ПТР), Областно пътно управление (ОПУ) Варна и справка за задължения към 15.01.2024г. на Дирекция ПТР/ОПУ Варна, както и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, отразено в Протокол № РД-15-1143/24 от 19.04.2024г.

ОТНЕМАМ:

 

 Разрешение № РСПП-174  от 07.11.2014 г., издадено от инж. Георги Златев – Директор на Дирекция  РПИБС за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект: “Комплекс от 3 /три/ и повече от 3/три/ обекта без бензиностанция или газостанция и на пътна връзка към него в обхвата и/или  обслужващата зона на път I-9, км 134+131 ляво, собственост на КДА "ХЕПИ ЛЕНД ПАРК МЕНИДЖМЪНТ" ЕИК 202262416, със седалище и адрес на управление: град Варна , р-н Одесос бул.Мария Луиза № 8, представлявано от "МИРАКЪЛ 1" ЕООД с представляващо юридическото лице - Венцислав Стоянов Атанасов, начин на представляване с адрес за кореспонденция: град Варна , р-н Одесос бул.Мария Луиза № 8, поради забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл. 21, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя, за преходната година на плащане.

Настоящата заповед да се връчи на горепосоченото лице.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от връчването ú на заинтересуваното лице пред съответния Административен съд.

След влизане в сила на заповедта, съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата, достъпът до обекта ще бъде прекъснат за сметка на нарушителя.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на Дирекция ПТР в Агенция „Пътна инфраструктура” за сведение и на Областно пътно управление – Варна за сведение и изпълнение.

 

Заповед

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg