Купете е-винетка: bgtoll.bg

Проект BG16RFOP001-8.004-0002-C02 „Подобряване на административния капацитет на АПИ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“


 

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ПРОЕКТ BG16RFOP001-8.004-0002-C02 „Подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. и стартиране на новия програмен период 2021-2027 г.“

Проектът се изпълнява с финансиране от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.  по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.004.
Проектът е пряко свързано с повишаване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с две основни цели: успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. и успешно стартиране на новия програмен период 2021-2027 г. АПИ е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г. и в рамките на приоритетната ос са сключени 35 договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП) на стойност над 450 млн. лева. Към момента са изпълнени 29 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 385 млн. лв. АПИ е допустим бенефициент и по Приоритет 1 и Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. С оглед успешното изпълнение на всички проекти по ОПРР 2014-2020 г. и успешното стартиране на ПРР 2021-2027 г. е необходимо подобряване на административния капацитет на агенцията, от една страна чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите, а от друга чрез изготвянето на Анализи „Ползи – разходи“ за проектите ново строителство, идентифицирани като възможни за финансиране по ПРР 2021-2027. АПИ разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, който да гарантира изпълнението на финансовия план по отношение на резултати/продукти/услуги, план за финансиране и краен срок за изпълнение.
Цел на настоящата процедура е подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. и успешното стартиране на новия програмен период.
Към Дейност 1: „Организиране, провеждане и участие в специализирани обучения в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 и успешно стартиране на новия 2021-2027“ се предвижда организиране на участие на експертите от Агенция „Пътна инфраструктура” в специализирани обучения, свързани с подготовката, управлението и отчитането на Европейски проекти и средства. За целта са избрани реномирани европейски образователни институти, които са утвърдени в организирането на обучения, предлагащи сертификати в сферата на Европейските въпроси. Участието в тези обучения ще бъде свързано с изпълнението, управлението и отчитането на проекти, изпълнявани в програмния период 2014 – 2020 г., както и с успешното стартиране на новия програмен период 2021-2027 г. Обученията ще са свързани с договарянето, управлението и отчитането на европейските финансови средства и ще създаде стабилна основа и устойчивост на тази мярка, тъй като представлява сериозен принос към административния капацитет на служителите на АПИ за работа с европейски програми и проекти и за посрещане на предизвикателствата и на следващия програмен период на финансиране от фондовете на ЕС. Предвидените обучения ще предоставят на обучаващите се знания и опит от представители на вътрешни и външни експерти, идващи от публичния сектор, Европейската комисия, Европейската сметна палата, OLAF и други. Също така, обученията ще бъдат пряко насочени към ефективно изпълнение на функциите на АПИ, като конкретен бенефициент по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, както и като допустим бенефициент по Приоритетни оси 1 и 2 на програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. Инвестициите и по двете програми са насочени към мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища с цел подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници. Предвижда се да се организират и специфични/индивидуални обучения за нуждите на АПИ, които са надграждащи/специализирани по отношение изпълнението на пътни проекти.
Дейност 2: „Изготвяне на анализи "разходи - ползи" с оглед участие по Програма за развитие на регионите 2021-2027 г“ е обвързана  с успешния старт на новия програмен период на програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. и желанието на АПИ за своевременна подготовка за кандидатстване по програмата с проектни предложения, които са в по-напреднал етап на проектна готовност, ще бъдат изготвени анализи "Ползи-разходи" за проекти, ново строителство.
Изготвянето на анализи „Ползи – разходи“ ще докаже целесъобразността на следните обекти:
- Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6;
- Път II-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг – ново“, етапно изграждане:
•    етап I: Участък от км 147+824,90 до км 148+890,35;
•    етап II: Участък от км 146+594,69 до км 147+824,90;
- Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на гр. Оряхово от км 0+00 до км 8+770“;

Обща стойност на проекта: 611 100  лв. с ДДС
Начало: 03.04.2023 г.     
Край: 31.12.2023 г.     
        

Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-8.004-0002-C02: 611 100 лв. с ДДС:
519 435 лв. с ДДС – безвъзмездна финансова помощ /ЕФРР/
91 665 лв. с ДДС – национално финансиране

Срок на изпълнение: 9 месеца

Дата на сключване на ДБФП № BG16RFOP001-8.004-0002-C02: 03.04.2023 г.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg