Купете е-винетка: bgtoll.bg

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна държавна собственост, стопанисвани от ОПУ - Бургас, предназначени за бази и опорни пунктове

28.02.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка , чл. 16, ал. 2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал. 1 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-222/от 2024 г. от заседание, проведено на 16.02.2024 г. и Заповед № РД-11-187/16.02.2024 г. на Председателя на УС.

 

ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна държавна собственост, стопанисван от АПИ - Областно пътно управление Бургас /ОПУ-Бургас/, предназначени за бази и опорни пунктове за осъществяване на дейности по текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане /ТРП/ на републиканската пътна мрежа /РПМ/, както следва:

  1. Част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ стая с площ 14, 80 кв. м в „Опорен пункт“, находяща се в УПИ IV в кв. 1 по ПРЗ, село Дъскотна, ведно с 300 кв. м от дворно място от общата площ на терена, за които е съставен АЧДС № 3432/18.11.2004 г.;
  2. Част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ две стаи с обща площ 32 кв. м в едноетажна масивна сграда с предназначение: сграда на транспорта с идентификатор 35033.501.1055.1 по КККР на град Каблешково, ведно с 100 кв. м от терен от ПИ с идентификатор 35033.501.1055 по КККР на град Каблешково, за които е съставен АЧДС № 10494/22.07.2021 г.;
  3. Част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ стая с площ 12,20 кв. м в масивна двуетажна сграда с предназначение: сграда на транспорта, находяща се в ПИ с идентификатор 72059.24.400 по КККР на село Вълчаново, м. Тагаревско ханче, землището на село Вълчаново, община Средец, за които е съставен АПДС № 10612/21.03.2022 г.;
  4. Терен с площ 200 кв. м, представляващ част от ПИ с идентификатор 57491.509.30 по КККР, с обща площ 2600 кв. м, находящ се в гр. Поморие, ул. „Княз Борис I“, за който е съставен АЧДС № 7812/14.12.2016 г.;
  5. Част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ две стаи с обща площ 43 кв. м, разположени на втори етаж в сграда – „Опорен пункт“, с идентификатор 07627.28.15.1 по КККР на с. Бяла вода, община Малко Търново, местност „Босна“, ведно със 150 кв. м дворно място в ПИ 07627.28.15 по КККР, за който е съставен АЧДС № 9953/06.07.2020 г.
  6. Част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ 500 кв. м от терен с площ 1045 кв. м, парцел III, в кв. 31, землище на с. Прилеп, община Сунгурларе, за който е съставен АЧДС № 1500/19.12.2000 г.

Обща начална наемна месечна цена –1916.40 лв. (хиляда деветстотин и шестнадесет лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС.

  1. Срок за отдаване под наем – за срока на сключения Договор № РД-37-104/08.12.2023 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимното поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на РПМ на територията на ОПУ-Бургас“ , но не по-късно от 3 месеца от прекратяването му. 

Цена на тръжната документация – 20,00 /двадесет/ лв. с ДДС.

Депозитната вноска за участие – 95.00 (деветдесет и пет) лева.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 28.03.2024 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа на  29.03.2024 г. в Административната сграда на Областно пътно управление - Бургас на адрес: град Бургас, ул. „Цариградска” № 30, в заседателната зала /стая № 104/.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление - Бургас на адрес: град Бургас, ул. „Цариградска” № 30, етаж 1, стая 103, всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч., след представяне на платежен документ за заплатена цена на тръжната документация /невъзстановима/, по банковата сметка на ОПУ - Бургас:

 

IBAN BG83UNCR 9660 3114 7556 13

BIC:UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БУРГАС

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN BG58UNCR 9660 3314 7556 10

BIC UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БУРГАС

За допълнителна информация: тел. 056/893 379.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg