Купете е-винетка: bgtoll.bg

Обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за административни нужди с обща площ 56.69 кв. м. разположени в административната сграда на Областно пътно управление – Бургас

15.04.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол № РД-15-570/24 г. от заседание проведено на 29.02.2024 г. и Заповед № РД-11-313/26.03.2024 г. на Председателя на УС.

                                          

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: „Помещения за административни нужди – две стаи с обща площ 56.69 кв. м. и общи части 4.00 кв. м., разположена в ляв коридор на ет. 3 в административната сграда на Областно пътно управление – Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. Цариградска № 30, представляващ част от имот публична държавна собственост, стопанисван от АПИ - Областно пътно управление Бургас.

Начална наемна месечна цена – 506.40 лв. (петстотин и шест лева и четиридесет ст.) с включен ДДС.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

Цена на тръжната документация – 20.00 лв. (двадесет лева) с ДДС

Депозит за участие 30.00 лв. (тридесет лева)

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 14.05.2024 г. Търгът ще се проведе от 11:00 ч. на 15.05.2024 г. в Административната сграда на Областно пътно управление - Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 30.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление –Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Цариградска” № 30, след заплащане в брой на касата в Областно пътно управление/ по банков път по сметка:  

IBAN: BG83UNCR 9660 3114 7556 13

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БУРГАС

 

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN: BG58UNCR9660 3314 7556 10

BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД БУРГАС

За допълнителна информация: тел. 056/893 379.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg