Купете е-винетка: bgtoll.bg

Писмо от ОПУ - Велико Търново до "КОСЕР" АД

25.04.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ДО

,,КОСЕР‘‘ АД

УЛ. „ МАРКО БАЛАБАНОВ“ № 47

Р-Н „ ОДЕСОС “

ГР.ВАРНА, П.К. 9000

 

Относно: Рекламно съоръжение на път:

I-4 ,,Севлиево - Велико Търново - Антоново“, при км. 135+110 дясно, РСПП-129/ 22.06.2017г.

I-4 ,,Севлиево - Велико Търново - Антоново“, при км. 120+350 ляво, РСПП- 130/ 22.06.2017г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 21, ал. 1 от Тарифа за таксите,  които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“,  дължите към дата 29.03.2024 годишна такса и лихви за забавено плащане както следва:

- 2023г. - 1330.68 лв. /Хиляда триста и тридесет  лева и  шестдесет и осем стотинки/,

- 2024г. - 1209.08 лв. /Хиляда двеста и девет лева и осем стотинки/

Размерът на лихвите се променя ежедневно и следва да  бъдат актуализирани към датата на плащане.

Плащането на таксите се извършва безкасово по следната банкова сметка:

Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Батенберг

IBAN: BG79 UNCR 9660 3119 8343 14, BIC код: UNCRBGSF

Титуляр на сметката: Агенция „Пътна инфраструктура” - ПТР - София

Основание за плащане: чл.21, ал.1 – ОПУ- Велико Търново

Моля, в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящата покана да внесете дължимата сума.

Съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата:

,,При забавяне на плащането на дължимите годишни такси по чл.18, ал. 3 и продължаващо извършване на разрешителното специално ползване на пътя, администрацията, управляваща пътя, отнема издаденото разрешение и за сметка на нарушителя прекъсва достъпа до обекта или демонтира съответното рекламно или друго съоръжение.“

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg