Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяне на наемател на имот - част от имот частна държавна собственост, находящ се в с. Извор, община Радомир, област Перник

14.02.2024

Агенция „Пътна инфраструктура”

ЗАПОВЕД

 

На основание  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 30.01.2024 г. на комисия назначена със Заповед № РД-11-1658/20.12.2023 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № РД-15-321/24 от заседание, проведено на  06.02.2024 г.

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:       

 

ДЗЗП „ЮГОЗАПАДНИ ПЪТИЩА ПЕРНИК 2022“, с ЕИК 180811912, седалище и адрес управление: гр. Перник, ул. „Гоце Делчев“ № 18, представлявано от Георги Георгиев Манолов и Росен Петров Миланов за НАЕМАТЕЛ на част от имот частна държавна собственост, предоставен за управление на АПИ-ОПУ-Перник, актуван с АЧДС № 4348/ 12.05.2021г., находящи се в с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник, представляващ терен с площ от 500 кв.м, част от ПИ с идентификатор 32384.121.5, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 18-3436-26.03.2021 г.  на НАЧАЛНИ СГКК – ПЕРНИК, с месечна наемна цена   в размер на 143,25 лв. (сто четиридесет и три лева и двадесет и пет стотинки) без ДДС или 171,90 лв. (сто седемдесет и един лева и деветдесет стотинки) с ДДС, за срок – периода на зимното поддържане до 31 март 2024 г., с опция за удължаване на срока на договора.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:       

 

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател

2. В седемдневен  срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с депозита за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и депозита за изпълнение се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Перник, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Перник, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АОЧРУС.

 

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg