Купете е-винетка: bgtoll.bg

Заповед за определяне на наемател на имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ОПУ - Кюстендил

29.03.2024

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД  РД-11-309/26.03.2024

 

На основание  чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 29, ал. 1 от Вътрешните правила при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенция „Пътна инфраструктура”, Протокол от 07.03.2024 г. на комисията назначена със Заповед № РД-11-119/29.01.2024 г. на Председателя на Управителния съвет на АПИ, и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, обективирано в Протокол № РД-15-724/24 от заседание, проведено на  15.03.2024 г.

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„ГЕОРЕСУРС“ ЕООД, с ЕИК 811161735, със седалище и адрес управление: гр. Симитли, ул. Стара планина“ № 20, представлявано от Марио Георгиев Павлов - управител за НАЕМАТЕЛ на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда - кантон, находящ се в УПИ VIII - 187, кв. 24 по ПУП - плана за регулация на с. Ябълково, Община Кюстендил от 1973 г.,  със застроена площ 88 кв. м, масивна конструкция , на 1 етаж, година на построяване 1955 г., съгласно АЧДС № 451/26.06.2002 г., за срока на действие на договор за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Област Кюстендил, сключен между  АПИ и Изпълнителя, с месечна наемна цена в размер на 130,00 лв. (сто и тридесет лева) без ДДС или 156,00 лв. (сто петдесет и шест лева) с ДДС.

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем с определеният в т. І наемател

2. В седемдневен  срок от сключване на договора, определения в т. І Наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с депозита за изпълнение в размер на два месечни наема /с включено ДДС/.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и депозита за изпълнение се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на Директора на Областно пътно управление – Кюстендил, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед за наемател на имота.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ – Кюстендил, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл. 61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АОЧРУС.

Актуална пътна обстановка
0700 13020

lima.api.bg